วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานด้วย

ปัจจุบันกระบวนการคิดเป็นทักษะพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ ทุกวิชาทุกกลุ่มสาระล้วนนำทักษะกระบวนการคิดเข้ามาบูรณณาการการเรียนรู้ของนักเรียน หากนักเรียนมีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์แล้ว ผลงานของนักเรียนย่อมได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง
Blog เป็นกระบวนการหนึ่งที่นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่านระบบเครือข่าย Oline แบ่งปันความรู้สู่สาธารณะชนได้ ทั้งนี้เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด นอกจากกระบวนการคิด และทักษะกระบวนการทำงานแล้ว นักเรียนยังได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทำงานกลุ่มด้วย ซึ่งครูเล็งเห็นแล้วว่า หากนักเรียนได้รับประสบการณ์ดังกล่าว จะทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับบทบาทของตนในสังคมได้